PDF Skriv ut

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT

för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk

(Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 

1. Inledande bestämmelser

1.1. a) Dessa almänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263) gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ohc där konsumenten äger fjärrvärmecentralen. 

b) I de fall konsumenten inte äger fjärrvärmecentralen gäller dessa avtalsvillkor i tillämpliga delar.

c) Leverantören och konsumenten ska också ingå ett enskilt kundavtal där specifika uppgifter och villkor mellan parterna regleras för varje enskild konsument.

d) Om konsumenten innehar en fastighet eller del av en fastighet med annan rätt än äganderätt ska vad som föreskrivs i dessa villkor gälla i tillämpliga delar. Konsumenten ska verka för att leverantören tillförsäkras samma rättigheter som om konsumenten varit fastighetens ägare.

1.2. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare och får ändras först efter godkännande av Konsumentverket. Om inte annat avtalats har fjärrvärmeleverantören rätt att införa sådana ändringar ensidigt i villkoren tidigast två (2) månader efter det att konsumenten underrättats om ändringen. Sådan underrättelse ska ske skriftligen.1.3. Om kunden innehar fastigheten eller del av fastigheten med annan rätt än äganderätt ska vad som föreskrivs i dessa villkor gälla i tillämpliga delar. Kunden ska verka för att leverantören tillförsäkras samma rättigheter som om kunden varit fastighetens ägare.

1.3. Definitioner

I dessa villkor avses med

·        avstämning: en faktura som är slutlig för en viss period

·        debiteringsgrundande effekt: den effekt som har avtalats och som ligger till grund för debitering. Effekten uttrycks i kW.

·        fastighet: konsumentens mark (fastighet) inklusive byggnader och andra anläggningar oavsett om byggnaderna eller anläggningarna utgör fast eller lös egendom.

·        fjärrvärmecentral: aggregat som överför värme från leverantörens anläggning till fastighetens värmesystem.

·        integreringsverk: en beräkningsenhet som beräknar energiinnehållet i fjärrvärmeleveransen.

·        konsument: fjärrvärmekund som är en fysisk person och som använder fjärrvärmen i huvudsak utanför näringsverksamhet.

·        konsumentens anläggning: anläggning för mottagande och distribution av värme inom fastigheten efter leveransgräns.

·        leveransgräns: gräns mellan leverantörens anläggning och konsumentens anläggning.

·        leverantörens anläggning: anläggning för produktion eller distribution av fjärrvärme fram till leveransgräns eller till tredje man.

·        värmemätare: utrustning som mäter konsumentens värmeförbrukning.

  2. Avtal om leverans av fjärrvärme

2.1 Avtalet mellan leverantören och konsumenten ska upprättas skriftligt om någon av parterna önskar det. När avtal om fjärrvärmeleverans har ingåtts ska leverantören snarast skriftligen bekräfta detta till konsumenten med angivande av villkoren för leveransen såsom (1) pris och hur detta har bestämts, (2) den tid avtalet löper, (3) vad som gäller angående förlängning av avtalet, (4) villkor för uppsägning, (5) vilka betalningssätt och faktureringsalternativ som konsumenten har (6), i förekommande fall fakturaavgiftens storlek och (7) om leverantören äger rätt att göra en ensidig ändring av ett avtalsvillkor samt förutsättningarna för detta, förutsatt att 1-7 inte redan reglerats i ett skriftligt avtal mellan parterna. 

 2.2 Leverantören förbinder sig att leverera värme för normal uppvärmning och varmvattenberedning i den omfattning och på de villkor som anges i det enskilda kundavtalet och därtill hörande bilagor.

 3. Anläggningar

Gemensamma bestämmelser

 3.1 Leverantören bestämmer tryck, temperatur, andra dimensioneringsdata för fjärrvärmeleverans samt tekniskt utförande för fjärrvärmecentral och leverantören har rätt att förändra dessa. Om sådana förändringar skulle medföra behov av åtgärder för att bibehålla fjärrvärmecentralens funktion ska kostnaderna ersättas av leverantören, med avdrag för den värdestegring som utbytet medför, beräknat på skillnaden i dagens värde för den utbytta och nyanskaffade utrustningen.

 3.2 Part får inte använda sin anläggning så att skada kan uppkomma på motpartens anläggning eller så att störningar kan uppstå i distributionsnätet eller för andra kunder.

 3.3 Parterna ska utan dröjsmål till varandra anmäla driftsstörningar, läckage och andra liknande omständigheter som kan beröra motpartens anläggning.

 3.4 Alla förekommande arbeten på leverantörens anläggning och sådana arbeten på konsumenten anläggning som väsentligt kan påverka avtalade tryck, temperaturer och andra dimensioneringsdata, ska utföras enligt leverantörens bestämmelser.  Konsumenten får inte utan leverantörens skriftliga medgivande förändra funktion eller drift av leverantörens anläggning.

Leverantörens anläggning

3.5 Leverantören drar efter samråd med konsumenten, fram erforderliga distributionsledningar till en av parterna gemensamt vald leveransgräns och i förekommande fall även ledningar till tredje man. Leverantören äger sin anläggning och bestämmer dess läge tillsammans med konsumenten. Om inte parterna kommit överens om annat svarar leverantören för kostnad för återställning efter installationen av leverantörens anläggning.

 3.6 Leverantören har rätt att inom fastigheten installera och bibehålla värmemätare och annan utrustning som behövs för kontroll av förbrukningen. Plats för utrustningen väljs av leverantören och konsumenten gemensamt och ska upplåtas utan kostnad för leverantören. Konsumenten ska se till att utrustningen enligt ovan är lätt åtkomlig för leverantören. Leverantörens plomberingar får inte brytas.

 3.7 Värmemätaren, som tillhandahålls av leverantören, förblir dennes egendom och får endast hanteras av denne.

 3.8 Om leverantören avser att byta mätare ska, om inte särskilda skäl föreligger, konsumenten i god tid innan informeras om orsak och tidpunkt för bytet.

 3.9 Leverantören är skyldig att medverka till att leverantörens anläggning flyttas eller på annat sätt ändras, om konsumenten begär det och det inte finns något väsentligt hinder mot en flyttning eller ändring. Konsumenten betalar för samtliga kostnader som orsakas av flyttningen eller ändringen.

 3.10 Endast efter medgivande från leverantören och enligt dennes anvisningar får konsumenten manövrera leverantörens ventiler. Ett sådant medgivande bör vara skriftligt. I en nödsituation, där risk för personskada eller allvarlig sakskada föreligger, har konsumenten rätt att stänga ventilerna vid leveransgräns.

 3.11 Om leverantörens anläggning inte är i funktion för fastigheten eller för andra fastigheter och inte heller i framtiden ska användas, ska leverantören på egen bekostnad avlägsna anläggningen om konsumenten begär det och anläggningen innebär väsentligt men för konsumenten. I första hand ska dock plombering av leverantörens anläggning övervägas.

 Konsumentens anläggning

3.12 Konsumenten installerar, bekostar och äger konsumentens anläggning samt svarar för underhållet av denna. Konsumenten monterar, äger och bekostar för värmemätaren erforderlig utrustning, såsom mätartavla, mätarskåp och elledningar. Konsumenten bekostar driftel samt bekostar och äger el - och rörinstallationen för värmemätaren.

 3.13 Inkoppling och anslutning till leverantörens anläggning får inte utföras utan leverantörens skriftliga tillstånd.

 3.14 Konsumenten är skyldig att på leverantörens begäran lämna leverantören uppgifter om konsumentens anläggning. Konsumenten ska på leverantörens begäran företa sådana åtgärder på sin anläggning som fordras för att uppnå betryggande funktions- och driftförhållanden och för att uppfylla gällande bestämmelser.

 3.15 Konsumenten ska anmäla sådana väsentliga förändringar i fastighetens användning, uppvärmningsyta eller konsumentens anläggning som påverkar de förhållanden som avtalats.

 3.16 Om leverantören vid inkoppling eller besiktning upptäcker felaktigheter i konsumentens anläggning, ska han underrätta konsumenten om detta. Den omständigheten att leverantören upptäckt eller borde ha upptäckt felaktigheter befriar dock inte konsumenten från ansvar för konsumentens anläggning eller skyldighet att rätta till brister i denna.

 3.17 Konsumenten får inte distribuera fjärrvärme från sin anläggning utan leverantörens skriftliga medgivande.

 4. Mätning, avläsning och debitering

Mätning

 4.1 Konsumenten fjärrvärmeförbrukning registreras av leverantörens värmemätare.

4.2 a) En värmemätare omfattar temperaturgivare, flödesgivare och intereringsverk. Överensstämmer inte deras registreringar ska flödesgivarens registrering gälla. Om vid fjärravläsning fjärravlästa värden inte överrensstämmer med värmemätarens värden ska integreringsverkets värden gälla. Skulle i detta fall integreringsverkets värde inte vara detsamma som flödesgivarens värde ska flödesgivarens registrering gälla.

b) Om part har skäl att ifrågasätta värmemätarens funktion ska denna utan oskäligt dröjsmål informera motparten om detta.

4.3 a) Konsumenten har rätt att  begära kontroll av värmemätaren. Leverantören ska då informera konsumenten om den beräknade kostnaden för kontrollen och principen för betalningsansvaret. Kontrollen ska verkställas av leverantören, som ska intyga att kontrollen har utförts av opartisk sakkunnig.

b) Om det vi kontrollen konstateras att värmemätarens registrering avviker mer än vad som godtas enligt mydighetsföreskrifter (SWEDAC), ska mätvärdena rättas och fjärrvärmeleveransen ska anses motsvara de rättade värdena. Kontrollen ska i sådant fall bekostas av leverantören.

c) Om det vid kontrollen konstateras, att mätarens registrering är godtagbar, ska konsumenten ersätta leverantören med högst de kostnader som denne har haft för kontrollen.

Avläsning och debitering

4.4 a) Där så är möjligt bör fakturering grundas på avlästa mätvärden.

 b) Debitering ska ske i efterskott. Vid avstämning av debitering som har grundats på beräknade mätvärden

(preliminärdebitering) ska avstämning efter avläsning (slutlig debitering) ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats för den tid avstämningen omfattar.

 c) Om inte särskilda skäl föreligger för annan beräkningsgrund ska beräkningen utföras med utgångspunkt från konsumentens tidigare uppmätta förbrukning och förbrukningsprofil samt övriga kända omständigheter.

 4.5 a) Leverantören är skyldig att se till att avläsning sker minst en (1) gång per år och debiteringen ska vara grundad på de avlästa mätvärdena. Avläsning kan ske genom självavläsningskort eller att leverantören avläser. Leverantören ska anses fullgjort detta åtagande om denne, efter överenskommelse med konsumenten, skickat ut självavläsningskort till konsumenten även om konsumenten inte återsänt kortet i rätt tid. Om debitering grundad på avläsning inte skett enligt ovan och utvisar avläsningen en skuld till leverantören och det beror på fjärrvärmeleverantören har konsumenten utan kostnad rätt till räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till den tid felet har varat. Konsumenten ska tillse att leverantören har tillträde till utrymmet där leverantörens mätare är placerad.

 b) Har avläsning och debitering inte skett inom tolv (12) månader från föregående avläsning, och beror detta på fjärrvärmeleverantören och utvisar avläsningen en skuld till leverantören, har konsumenten rätt till en reducering med femton (15) procent av mellanskillnaden mellan, under perioden, debiterat belopp och det belopp som framgår av avstämningsfakturan.

 c) Vid prisändring får det nya priset tillämpas på en beräknad mätarställning, vid den tidpunkt då det nya priset träder i kraft.

 4.6 Fakturering ska ske med högst tre (3) månaders intervall. Konsumenten har alltid rätt att få bli fakturerad månadsvis.

 4.7 Konsumentens faktura ska utformas på ett tydligt sätt. Fakturan ska innehålla uppgifter om aktuellt pris, debiteringsmetod (avläst eller preliminärt beräknad förbrukning), uppskattad årlig förbrukning innevarande kalenderår och hänvisning till kontaktuppgifter till oberoende energirådgivare. För det fall leverantören erbjuder konsumenten sådan individuell information via webbaserad tjänst behöver dock inte fakturan uppfylla dessa krav. Där så är möjligt ska konsumenten erbjudas möjlighet att, på fakturan eller via webbaserad tjänst, ta del av en jämförelse mellan aktuell energiförbrukning och förbrukningen under samma period föregående kalenderår.

 4.8 a) Avläsning ska ske den dag då avtalet upphör. Om inte avläsning kan ske denna dag ska den ske tidigast fem (5) vardagar före eller senast fem (5) vardagar efter avtalets upphörande, varvid debiteringen ska grundas på beräknad mätarställning vid tidpunkten för avtalets upphörande.

 b) Med syfte att uppnå bättre överensstämmelse mellan verkliga och beräknade värmeleveranser kan konsumenten och leverantören träffa överenskommelse om debitering grundad på mätvärden som konsumenten tillhandahåller.

 4.9 I det fall mätaren monteras ned ska leverantören läsa av mätaren och informera konsumenten om mätarställningen.

 4.10 Fungerar inte mätanordningen eller har denna registrerat annan förbrukning än den verkliga eller har fel skett vid insamlingen av mätvärden, och detta beror på omständigheter utanför leverantörens kontroll, får leverantören basera debiteringen på beräknad förbrukning. I de fall beräknad förbrukning utgör grund för debitering ska leverantören vid beräkningen utgå från konsumentens tidigare uppmätta förbrukning och förbrukningsprofil samt övriga kända omständigheter. Leverantören ska redogöra för beräkningsgrunden på fakturan eller på annat lämpligt sätt.

 Korrigering till konsumentens nackdel får inte göras för längre tid tillbaka än tre (3) år från det senaste fakturadatumet.

 4.11 a) Om det skett fel vid mätning, beräkning av förbrukning eller debitering ska korrigering ske. Om debiteringsgrundande effekt blivit felaktigt fastställd ska utan dröjsmål rättelse av denna ske från den dag då felaktigheten uppmärksammades.

 b) Regleringen av felaktigt debiterade avgifter ska ske utan dröjsmål sedan konsumenten påpekat förhållandet eller leverantören på annat sätt fått kännedom därom. Avser regleringen mindre belopp kan den normalt ske vid påföljande debiteringstillfälle. 5.1  Konsumenten ska betala för all fjärrvärme som levererats till leveransgräns. Konsumenten är inte betalningsansvarig för förbrukning genom läckage eller annat fel, om leverantören vid besiktning eller inkoppling upptäckt fel och ej påtalat detta i enlighet med punkten 3.16. Konsumenten är inte betalningsansvarig för förbrukning genom läckage eller annat fel i leverantörens anläggning.

5. Betalning och säkerhet

5.1  Konsumenten ska betala för all fjärrvärme som levererats till leveransgräns. Konsumenten är inte betalningsansvarig för förbrukning genom läckage eller annat fel, om leverantören vid besiktning eller inkoppling upptäckt fel och ej påtalat detta i enlighet med punkten 3.16. Konsumenten är inte betalningsansvarig för förbrukning genom läckage eller annat fel i leverantörens anläggning.

 5.2  Betalning ska vara leverantören tillhanda senast på den i leverantörens faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 30 dagar efter det att leverantören avsänt fakturan.  I de fall fakturering grundas på avlästa mätvärden, eller samfakturering med elbolag sker, får förfallodagen inträffa tidigast femton (15) dagar efter avsänd faktura. Förfallodagen bör som huvudregel infalla efter den 27 dagen i månaden.

 5.3 Sker inte betalning i rätt tid har leverantören rätt att av konsumenten, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) samt ersättning för inkassokostnader enligt lag. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse.

 5.4  Har avstämning och betalning skett har leverantören inte rätt att efterdebitera. I det fall konsumenten insett eller borde ha insett att mät- eller debiteringsfel föreligger har dock leverantören rätt att efterdebitera.

 5.5 a) Om leverantören har skälig anledning befara att konsumenten inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt leverans. Godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning ska lämnas inom 30 dagar efter leverantörens begäran.

 Skälig anledning kan exempelvis vara brister eller förseningar beträffande tidigare betalningsförpliktelser till leverantören eller kännedom om att konsumenten ådragit sig betalningsanmärkningar. Säkerhet eller förskott får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar tre (3) månaders förbrukning av fjärrvärme.

 b) Har konsumenten under en tid av sex (6) kalendermånader från det att säkerhet ställdes eller förskottsbetalning första gången betalades, i rätt tid fullgjort samtliga sina betalningsförpliktelser ska den ställda säkerheten återlämnas respektive kravet på förskottsbetalning avbrytas.

 c) Om konsumenten har ställt säkerhet i form av likvida medel ska dessa placeras på räntebärande konto, avskiljt från leverantörens egna tillgångar. 

 5.6 Leverantörens fordran mot konsumenten preskriberas tre (3) år efter tillkomsten om inte preskriptionsavbrott skett enligt reglerna i preskriptionslagen (1981:130). För konsumentens fordran mot leverantören är preskriptionstiden tio (10) år.

 6. Avbrott av leverans m.m.

6.1a) Leverantören har rätt att avbryta leverans av fjärrvärme till konsumenten om konsumenten har försummat sina skyldigheter enligt avtalet och försummelsen är ett väsentligt avtalsbrott. Innan leveransen avbryts ska konsumenten skriftligen uppmanas att inom skälig tid vidta rättelse. Sker inte rättelse får leveransen avbrytas. 

 b) Om försummelsen avser något annat än att konsumenten inte betalat enligt avtalet ska den skriftliga uppmaningen innehålla en underrättelse om att leverans av fjärrvärme kan avbrytas om uppmaningen inte följs.

 c) Leverantören får inte avbryta leveransen om omständigheterna ger anledning att befara att ett avbrott i leveransen kan medföra en inte obetydlig personskada eller omfattande sakskada. Detta gäller dock inte om konsumenten handlar otillbörligt, t.ex. genom en medveten och brottslig gärning.

 6.2 Om Konsumenten inte har betalat enligt avtalet får leveransen av fjärrvärme avbrytas om, utöver vad som sägs ovan i punkterna 6.1a och 6.1b, (i) leverantörens fordran är ostridig, (ii) konsumenten inte följt en skriftlig uppmaning att betala fordran och konsumenten därefter delgetts en skriftlig påminnelse att betala inom tre (3) veckor från delgivningen, (iii) påminnelsen innehöll en underrättelse om att leveransen av fjärrvärme kan avbrytas om fordran inte betalas och (iv) ett meddelande om innehållet i påminnelsen har skickats till socialnämnden i den kommun där konsumenten får fjärrvärmen levererad. Leverantören får inte avbryta leverans av fjärrvärme om fordran har betalats eller socialnämnden inom den tid som anges i den delgivna påminnelsen har meddelat leverantören att nämnden betalar fordran.

 6.3 Leverantören har rätt till skälig ersättning av konsumenten för kostnader med anledning av åtgärder enligt punkterna 6.1–6.2.

 6. 4 Avbrytande av leverans får inte ske endast på den grunden att konsumenten inte lämnat säkerhet eller betalat i förskott. 

 Tvist och återkoppling

 6.6 Om en fordran är föremål för tvist får leveransen inte avbrytas. Detta innebär att konsumenten måste betala den del av fordran som konsumenten och leverantören är överens om att konsumenten ska betala. Den del som är tvistig behöver inte betalas förrän tvisten är avgjord.

 6.7 Om avstängning har skett, återupptas leveransen först när anledningen till avstängningen inte längre föreligger samt leverantörens kostnader för avstängning och återinkoppling ersatts.

 Avbrytande av leveransen av säkerhetsskäl m.m.

6.8 Leverantören har rätt att avbryta leveransen av fjärrvärme till konsumenten för att genomföra en åtgärd som syftar till (i) att undvika personskada eller omfattande sakskada, (ii) att bygga ut fjärrvärmeverksamheten eller (iii) en god leveranssäkerhet.

 6.9 Avbrottet får inte pågå längre än vad som är nödvändigt för att genomföra åtgärden.

 6.10 Leverantören ska i god tid underrätta konsumenten om ett kommande avbrott, om leverantören kan förutse att avbrottet inte blir kortvarigt. Konsumenten ska underrättas personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag.

 6.11 Om fjärrvärme, p.g.a. omständighet som leverantören inte råder över, endast kan levereras i begränsad omfattning har leverantören rätt att på objektiva grunder fördela tillgänglig fjärrvärme mellan sina kunder. Leverantören har rätt att vid behov i fjärrvärmecentralen montera utrustning för sådan fördelning. 

7. Upplåtelse av mark och fastighet

7.1 Leverantören har rätt att få tillträde till fastigheten för utförande av nödvändiga installations-, reparations-, service-, avläsnings- och underhållsarbeten på anläggningen. Konsumenten ska underrättas om arbetena minst fem (5) arbetsdagar i förväg. Detta gäller dock inte avhjälpande av fel och brister vars åtgärdande inte kan anstå. Berör arbetena direkt bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga installationer som tillhör konsumenten, får arbetet inte utföras utan konsumentens godkännande. Vid akut felavhjälpning får dock åtgärden vidtas utan godkännande. Leverantören ska i sådant fall utan dröjsmål underrätta konsumenten om åtgärden.

 7.2 a) För att bibehålla underhåll och förnyelse av fjärrvärmeleverantörens befintliga anläggningar, ska konsumenten upplåta mark i erforderlig mån och i samråd med fjärrvärmeleverantören lämna tillträde till sin fastighet. Häri ingår rätt för leverantören att underhålla och reparera leverantörens anläggning samt att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hinder för anläggningen. Leverantören har skyldighet att ombesörja och bekosta borttransport av dessa i de fall konsumenten så önskar. Leverantören ansvarar för återställning av konsumentens fastighet eller anläggning vid anslutning till fjärrvärmeverksamheten, vid underhåll av rörledningarna, vid flytt eller vid ett borttagande av anslutningen. Skälig hänsyn ska i dessa sammanhang tas till konsumentens intressen.

 b) Konsumenten är skyldig att på begäran teckna servitutsavtal, nyttjanderättsavtal eller medverka till att leverantören erhåller ledningsrätt för sina anläggningar samt att verka för att leverantören till säkerhet för servitutsavtal erhåller inskrivning i fastigheten. Kostnaden för inskrivning och ledningsförrättning betalas av leverantören.

 c) Innehar konsumenten fastighet med annan rätt än äganderätt ska vad som ovan är föreskrivet gälla i tillämpliga delar. Konsumenten ska verka för att leverantören tillförsäkras samma rättigheter som om konsumenten varit ägare till fastigheten.

 7.4 Konsumenten får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra åtgärder som äventyrar funktionen eller driften av leverantörens anläggningar

8. Ersättningsansvar vid skada

Gemensamma bestämmelser

8.1 Den part som har en fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen

8.2 Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. 

8.3 Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.  

Leverantörens ersättningsansvar

8.4 Leverantören ska ersätta konsumenten skada som konsumenten orsakas på grund av att leveransen av fjärrvärme avbryts (i) genom konsumentens försummelse om inte leverantören har rätt att avbryta leveransen enligt punkterna 6.1-6.2, (ii) utan att detta beror på konsumentens försummelse och utan att leverantören har rätt att avbryta leveransen enligt punkten 6.8, (iii) om ett avbrott enligt punkten 6.9 pågår längre än vad som är nödvändigt för att genomföra åtgärden, eller (iv) om leverantören inte underrättat konsumenten enligt punkten 6.10 om kommande avbrott som avses enligt punkten 6.8.

8.5 Konsumenten har rätt till prisavdrag i det fall leverantören inte förmår leverera värme för normal uppvärmning vid förhållanden som råder enligt punkten 6.11 

8.6 Leverantören är dock inte skyldig att ersätta skada om leverantören visar att avbrottet i fjärrvärmeleveransen beror på ett hinder utanför leverantören kontroll som leverantören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder leverantören inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.  

8.7 Om avbrottet beror på någon som leverantören anlitat för underhåll, reparation eller liknande arbete är leverantören fri från skadeståndsskyldighet endast om den som anlitats skulle vara fri från skadeståndsskyldighet enligt föregående punkt. 

8.8 Rätten till ersättning enligt punkterna 8.4, 8.6 och 8.7 omfattar ersättning för utgifter, inkomstbortfall och annan förlust. Anspråk från konsumenten på nämnda ersättning ska framställas till leverantören inom tre (3) år från det att skadan inträffade. I annat fall går rätten till ersättning förlorad. Framställan bör göras skriftligen. 

Mark

8.9a) Om skada uppkommer på konsumentens fastighet i samband med tillsyn, underhåll, ombyggnad eller reparation av leverantörens anläggning ska leverantören återställa marken i ursprungligt eller likvärdigt skick. Om fastighet inte kan återställas till ursprungligt eller likvärdigt skick och om detta innebär skada för konsumenten som inte är av ringa betydelse ska leverantören utge ersättning för skadan.

b) Leverantörens skadeståndsansvar enligt punkten 8.9 a omfattar även skada som uppkommer på annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem i konsumentens hushåll och är avsedd huvudsakligen för enskilt ändamål.

9. Giltighet, ändringar och tillägg

9.1a) Det enskilda kundavtalet gäller tills vidare såvitt annat inte överenskommits. 

b) Konsumenten har rätt att antingen muntligen eller skriftligen säga upp avtalet. 

c) Avtalet upphör tidigast 15 dagar och senast 30 dagar efter uppsägning från konsumenten när fastigheten övergår till ny ägare och senast 3 månader i övriga fall.  

d) Om leverantören säger upp avtalet ska särskild grund föreligga. Säger leverantören upp avtalet om fjärrvärmeleverans upphör det att gälla tolv (12) månader efter uppsägning. I det fall prövning av tvist har avgjorts i domstol och det där konstaterats att grund för uppsägning föreligger får leverantören säga upp avtalet och detta upphör då att gälla tre (3) månader från det att domen vunnit laga kraft.  

e) Konsumenten ska snarast efter uppsägningen få en skriftlig bekräftelse från leverantören. 

Förhandling och medling om avtalsvillkor för fjärrvärme

 Förhandling

9.2 Konsumenten har rätt till förhandling med leverantören om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten hos konsumentens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Konsumenten har även rätt till förhandling om leverantören har gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till konsumentens nackdel. Begäran om sådan förhandling ska framställas av konsumenten inom tre (3) veckor från den dag då konsumenten underrättades om de ändrade villkoren.   

Medling

9.3 Om en förhandling enligt ovan inte leder till någon överenskommelse om vilka villkor som ska gälla för fjärrvärmeleveransen får konsumenten eller leverantören ansöka om medling. En ansökan om medling ska ges in till den myndighet som medlar enligt fjärrvärmelagen. Ansökan ska ha kommit in till myndigheten inom tre (3) veckor från den dag leverantören meddelade konsumenten om att förhandling enligt ovan avslutats. 

Prisändring

9.4 Leverantören har rätt att ändra gällande prisvillkor. Om inte annat har avtalats ska prisändringar inte ske oftare än en (1) gång per år. Prisändringar får inte ske retroaktivt. Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller av staten beslutade avgifter får ske och kan göras utan föregående underrättelse till konsumenten. Prisändringar till konsumentens fördel får införas utan föregående information.  

Ensidig ändring av avtalsvillkor till nackdel för konsument

9.5 Om en prisändring är till konsumentens nackdel eller om leverantören har givits rätt i det enskilda kundavtalet att ändra gällande avtalsvillkor till nackdel för konsumenten ska leverantören skriftligen meddela konsumenten senast två (2) månader innan det/de ändrade villkoren ska börja gälla. 

9.6 Konsumenten har rätt att inom två månader från det att konsumenten underrättades om ändringen säga upp avtalet om fjärrvärmeleverans, om konsumenten inte accepterar de ändringar som leverantören föreslår.  

9.7 Konsumenten kan också begära förhandling i enlighet med punkten 9.2 inom tre (3) veckor från den dag då konsumenten underrättades om de ändrade avtalsvillkoren. Träffas ingen överenskommelse mellan parterna har konsumenten rätt att säga upp avtalet om fjärrvärmeleverans senast tre (3) veckor från det att leverantören meddelat konsumenten att förhandlingen avslutats.  

9.8 Konsumenten kan också ansöka om medling senast tre (3) veckor efter det att förhandlingen avslutats och har rätt att säga upp avtalet senast tre (3) veckor från den dag myndigheten meddelade beslut om att avsluta medlingen eller, om ansökan lämnas utan bifall.   

9.9 Om en konsument enligt ovan säger upp det enskilda kundavtalet om fjärrvärmeleverans upphör avtalet att gälla tre (3) månader från dagen för uppsägning. Under uppsägningstiden får de ändrade avtalsvillkoren inte tillämpas. Ingen kostnad, avgift eller annan förpliktelse får krävas av konsumenten på grund av uppsägningen.  

Övriga ensidiga ändringar

9.10 För det fall en ändring inte är till konsumentens nackdel ska leverantören på lämpligt sätt genom t.ex. meddelande på faktura underrätta konsumenten om ändringen. Sådan underrättelse ska ske senast två (2) månader innan ikraftträdandet.

10. Hinder för avtalets fullgörande

10.1 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftsstörningar, brand, störningar i allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part rimligen inte kunnat undanröja. 

11. Tvist

11.1 Tvist avseende det enskilda kundavtalet eller dessa allmänna avtalsvillkors giltighet, tillämpning och tolkning ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om förhandlingarna inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten, om konsumenten så begär, prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt lag behörig instans.  

11.2 Om prövning av tvist pågår i någon av de ovan nämnda instanserna får indrivning av den skuld som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är slutligt avgjord